Twój koszyk (0szt.)

Twoje konto  |  Zaloguj się

Wyróżnienia i opinie
Wyróżnienie 2014
Wyróżnienie 2012
Wyróżnienie 2011-2012
Opinie na opineo
Słucham swoich Klientów

Kurier DPD
Paczkomaty Inpost


Solgar Approved Retailer

Certyfikat - RzetelnyRegulamin
Rejestr aptek

Kreon Travix (10000) 50 kapsułek dojelitowych

Kreon Travix (10000) 50 kapsułek dojelitowych
Kliknij aby powiększyć


Co to jest Kreon Travix
  Kreon Travix zawiera mieszaninęenzymów trawiennych nazywanych „pankreatyna”.
  Pankreatyna pomaga trawićpokarm. Enzymy sąpozyskiwane z trzustek wieprzowych.
  Kreon Travix zawiera małe granulki, które powoli uwalniająpankreatynęw jelicie (granulki
odporne na działanie kwasu żołądkowego, nazywane Minimikrosfery).
W jakim celu stosuje sięlek Kreon Travix
Kreon Travix jest stosowany u dzieci i dorosłych z zewnątrzwydzielnicząniewydolnościątrzustki.
Jest to choroba, w czasie której trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów trawiących
pokarm. Dotyczy to pacjentów z:
  mukowiscydozą(rzadka choroba genetyczna)
  zablokowaniem przewodów wyprowadzających z trzustki lub pęcherzyka żółciowego
  atakiem ostrego zapalenia trzustki. Kreon Travix można zacząćprzyjmować, gdy pacjent
ponownie rozpocznie doustne przyjmowanie pokarmów
  przewlekłym zapaleniem trzustki
  rakiem trzustki
  usuniętątrzustkąlub jej częścią
  usuniętym żołądkiem lub jego częścią
  rakiem trzustki
  zespoleniem żołądkowo-jelitowym
  zespołem Shwachmana-Diamonda (bardzo rzadka choroba genetyczna).
Jak działa lek Kreon Travix
Enzymy zawarte w leku Kreon Travix działająpoprzez trawienie pokarmów przechodzących przez
jelito cienkie. Lek Kreon Travix należy przyjmowaćpodczas lub po głównych posiłkach lub
przekąskach. Pozwoli to na dokładne zmieszanie enzymów z pokarmem.
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kreon Travix
Kiedy nie stosowaćleku Kreon Travix
  jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynęwieprzowąlub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
W przypadku wątpliwości należy zasięgnąćporady lekarza lub farmaceuty.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Rzadka choroba jelita grubego nazywana kolonopatiąwłókniejącą, w czasie której dochodzi do
zwężenia jelita grubego była opisywana u pacjentów z mukowiscydozą, którzy przyjmowali duże
dawki pankreatyny.
Jednak w przypadku występowania mukowiscydozy i przyjmowania dawki większej niż
10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg masy ciała/dobęoraz wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów
ze strony układu pokarmowego lub zmiany dotychczasowych objawów należy skontaktowaćsięz
lekarzem.
Informacje dodatkowe dotyczące enzymów trzustkowych
Trzustki wieprzowe wykorzystywane do produkcji leku Kreon Travix i innych produktów
zawierających enzymy trzustkowe pochodząod zwierząt przeznaczonych do konsumpcji. Zwierzęta te
mogąprzenosićwirusy. W czasie produkcji leku Kreon Travix na kilku etapach zmniejsza sięryzyko
przenoszenia wirusów, poprzez ich niszczenie i badania pod kątem występowania specyficznych
wirusów. Ryzyko zakażenia spowodowanego przez te lub inne nieznane wirusy nie może być
całkowicie wykluczone. Jednak nie odnotowano żadnych przypadków zarażenia pacjenta.
Ciąża i karmienie piersią
  W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży należy skontaktowaćsięz lekarzem przed
przyjęciem leku Kreon Travix. Lekarz zadecyduje czy można i w jakiej dawce przyjmować
lek Kreon Travix.
  Kreon Travix może byćstosowany w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby lek Kreon Travix wywierałwpływ na zdolnośćprowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
3.  Jak stosowaćlek Kreon Travix
Kreon Travix należy zawsze przyjmowaćzgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
skontaktowaćsięz lekarzem.
Dawkowanie leku Kreon Travix
  Dawka jest mierzona w jednostkach lipazy. Lipaza jest jednym z enzymów pankreatyny.
Różne moce leku Kreon zawierająinne ilości lipazy.
  O ilości przyjmowanych kapsułek decyduje lekarz.
  Lekarz dostosuje dawkędo potrzeb pacjenta. Jest ona uzależniona od:
- rodzaju choroby
- masy ciała
- stosowanej diety
- ilości tłuszczu obecnego w kale.
  Jeśli utrzymująsięstolce tłuszczowe lub dolegliwości ze strony żołądka lub jelit (objawy
żołądkowo-jelitowe), należy skontaktowaćsięz lekarzem, ponieważmoże istniećkonieczność
dostosowania dawki.
Mukowiscydoza
  Zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku poniżej 4 lat wynosi 1000 jednostek
lipazy/kg masy ciała/posiłek.
  Zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku 4 lat i starszych, młodzieży i dorosłych
wynosi 500 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek.
Inne zaburzenia trzustki
  Zwykle dawka wynosi od 25 000 do 80 000 jednostek lipazy.
  W przypadku przekąsek zwykle dawka wynosi połowędawki przyjmowanej w czasie
głównego posiłku.
Kiedy przyjmowaćlek Kreon Travix
Kreon Travix należy zawsze przyjmowaćpodczas lub zaraz po głównych posiłkach i przekąskach.
Pozwoli to na dokładne wymieszanie enzymów z pokarmem i trawienie w czasie przejścia przez jelito
cienkie.
Jak przyjmowaćlek Kreon Travix
  Połknąćkapsułki w całości.
  Kapsułek nie wolno gryźćani żuć.
  Jeżeli połykanie kapsułek sprawia trudności, można je ostrożnie otworzyći dodaćgranulki do
miękkiego, kwaśnego pokarmu lub zmieszaćz kwaśnym napojem. Kwaśnym pokarmem
może byćnp. mus jabłkowy lub jogurt. Kwaśnym napojem może byćsok jabłkowy,
pomarańczowy lub ananasowy.
  Mieszaninęnależy natychmiast połknąćbez gryzienia i żucia i popićwodąlub sokiem.
  Mieszanie z niekwaśnym pokarmem lub napojem, gryzienie lub żucie minimikrosfer może
spowodowaćpodrażnienie jamy ustnej lub zmianędziałania leku Kreon Travix w organizmie.
  Nie przetrzymywaćleku Kreon Travix lub zawartości kapsułek w jamie ustnej.
  Nie przechowywaćmieszaniny leku.
  Należy pićduże ilości płynów w ciągu dnia.
Jak długo stosowaćlek Kreon Travix
Lek należy przyjmowaćtak długo, jak zadecyduje lekarz. Wielu pacjentów musi przyjmowaćKreon
Travix przez całe życie.
Zażycie większej niżzalecana dawki leku Kreon Travix
W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Kreon Travix należy przyjmowaćdużo płynów i
zasięgnąćporady lekarza lub farmaceuty.
Bardzo duże dawki pankreatyny powodujączasami zwiększenie ilości kwasu moczowego w moczu i
we krwi.
Pominięcie zażycia leku Kreon Travix
W przypadku pominięcia dawki leku Kreon Travix, należy przyjąćnormalnądawkęo zwykłej porze z
kolejnym posiłkiem. Nie należy stosowaćdawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie przyjmowania leku Kreon Travix
Nie należy przerywaćzażywania leku Kreon Travix bez konsultacji z lekarzem.
W razie wątpliwości należy skontaktowaćsięz lekarzem lub farmaceutą.
4.  Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Kreon Travix może powodowaćdziałania niepożądane, chociażnie u każdego one
wystąpią. Poniższe działania niepożądane były zgłaszane podczas badańu pacjentów przyjmujących
Kreon. Działania niepożądane, które mogąwystąpićpodczas stosowania leku Kreon Travix:
Bardzo często (występujące u więcej niż1 na 10 pacjentów)
  bóle brzucha
Często (występujące u mniej niż1 na 10 pacjentów)
  nudności
  wymioty
  zaparcia
  wzdęcia
  biegunka
Działania te mogąbyćwynikiem choroby, która jest wskazaniem do przyjmowania leku Kreon
Travix. W trakcie badańliczba pacjentów przyjmujących Kreon, u których wystąpiły bóle brzucha lub
biegunka była podobna lub mniejsza niżpacjentów nie przyjmujących leku Kreon.
Niezbyt często (występujące u mniej niż1 na 100 pacjentów)
  wysypka
Częstośćnieznana (nie może byćokreślona na podstawie dostępnych danych)
  silny świąd i pokrzywka
  Kreon może powodowaćinne ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym trudności w oddychaniu
lub obrzęk ust
  zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca) było
opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących duże dawki
produktów zawierających pankreatynę.
Jeśli nasili sięktórykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedziećo tym lekarzowi lub farmaceucie.
5.  Jak przechowywaćlek Kreon Travix
  Przechowywaćw miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
  Przechowywaćw temperaturze poniżej 25°C. Pojemnik powinien byćszczelnie zamknięty.
  Nie stosowaćleku Kreon Travix po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce.
  Leków nie należy wyrzucaćdo kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytaćfarmaceutęco zrobićz lekami, których sięjużnie potrzebuje. Takie postępowanie
pomoże chronić środowisko.
6.  Zawartośćopakowania i inne informacje
Co zawiera lek Kreon Travix
-  Substancjączynnąleku jest 150 mg pankreatyny o aktywności:
10 000 j. Ph.Eur. lipazy
8 000 j. Ph.Eur. amylazy
600 j. Ph.Eur. proteazy.
-  Inne składniki leku to: makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetykon 1000, alkohol
cetylowy, trietylu cytrynian.
Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza (III) tlenek bezwodny (E 172), żelaza (III) tlenek
uwodniony (E 172), żelaza (II, III) tlenek (E172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu
laurylosiarczan.
Jak wygląda lek Kreon Travix i co zawiera opakowanie
  Kreon Travix występuje w postaci kapsułek dojelitowych, żelatynowych, twardych
zawierających brązowawe granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego
(minimikrosfery).
  Kapsułki sądwukolorowe: jedna częśćjest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta
bezbarwna.
  Opakowanie zawiera: 20, 50 lub 100 kapsułek. Nie wszystkie wielkości opakowańmuszą
znajdowaćsięna rynku.


 


Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
LA ROCHE Woda termalna 300 ml

LA ROCHE Woda termalna 300 ml

WODA TERMALNA z La Roche-Posay   Jest podstawowym składnikiem preparatów La Roche-Posay, jej doskonałe właściwości pielęgnujące skórę wynikają z niepowtarzalnego składu. Jest to jedyna woda termalna zawierająca tak...

Cena brutto: 34.45zł

szt.

zobacz kartę produktu

LA ROCHE REDERMIC C Krem przeciwzmarszczkowy do skóry suchej 40 ml

LA ROCHE REDERMIC C Krem przeciwzmarszczkowy do skóry suchej 40 ml

  Redukuje nawet głębokie zmarszczki, przywraca skórze jędrność. Widoczne oznaki starzenia się skóry zostają zmniejszone. Koloryt skóry jest ujednolicony. Typ skóry / Problem Głębokie zmarszczki,...

Cena brutto: 94.95zł

szt.

zobacz kartę produktu

ZDROVIT LITORSAL 24 tabletki musujące

ZDROVIT LITORSAL 24 tabletki musujące

Działanie: Litorsal to nowy preparat w postaci tabletek musujących o smaku cytrynowo – miętowym, który szybko i skutecznie gasi pragnienie. Co więcej pomaga uzupełniać niedobory płynów i składników mineralnych, a...

Cena brutto: 12.39zł

szt.

zobacz kartę produktu

Stoperan 2 mg 18 kapsułek

Stoperan 2 mg 18 kapsułek

Stoperan Stoperan to doustny lek przeciwbiegunkowy w formie małych, łatwych do połknięcia kapsułek. Stoperan działa tak szybko i skutecznie, że już 1 dawka (2 kapsułki) może zatrzymać biegunkę, dzięki najsilniejszej substancji...

Cena brutto: 10.79zł

szt.

zobacz kartę produktu

Polecany
Biotebal 5 mg 30 tabletek

Biotebal 5 mg 30 tabletek

Niedobór biotyny powoduje : wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu paznokci i włosów, nadmierną łamliwość paznokci i włosów, zmiany skórne zlokalizowane wokół oczu , ust , nosa, zapalenia...

Cena brutto: 24.85zł

szt.

zobacz kartę produktu

Hyal Drop Multi Krople do oczu nawilżające 10ml

Hyal Drop Multi Krople do oczu nawilżające 10ml

Wskazania: Krople Hyal-Drop Multi należy stosować w stanach niedoboru łez (tzw. zespół suchego oka), którym towarzyszą takie objawy jak uczcie suchości oka, pieczenie lub zmęczenie oczu. Przyczyną tych objawów może być...

Cena brutto: 21.75zł

szt.

zobacz kartę produktu

Polecany
LA ROCHE EFFACLAR Żel oczyszczający 400 ml

LA ROCHE EFFACLAR Żel oczyszczający 400 ml

Effaclar Oczyszczający żel do skóry tłustej od La Roche-Posay umożliwia dokładne oczyszczenie cery trądzikowej i wrażliwej jednocześnie. Zaawansowana formuła nie wysusza skóry, a obecne składniki sebo-regulujące,...

Cena brutto: 38.99zł

szt.

zobacz kartę produktu

Vitrum D3 Forte 120 kapsułek

Vitrum D3 Forte 120 kapsułek

Vitrum D3 Forte przeznaczony jest dla pacjentów w celu uzupełnienia niedoborów witaminy D3, w stanach obnizonej odporności organizmu, w osteoporozie, w zaburzeniach wchłaniania wapnia i fosforu.  Witamina D3 pomaga w...

Cena brutto: 31.89zł

szt.

zobacz kartę produktu

VICHY NEOVADIOL Contours Krem wygładzający skórę wokół oczu i ust 15 ml

VICHY NEOVADIOL Contours Krem wygładzający skórę wokół oczu i ust 15 ml

Krem wygładzający skórę wokół oczu i ust  Wysoka skuteczność to efekt innowacyjnej formuły opartej o: • Technologię Rekonstrukcji Tkanek, • połączenie Proteic Gf i Pro-Xylane™. Skład...

Cena brutto: 74.75zł

szt.

zobacz kartę produktu

VICHY NEOVADIOL Kompleks uzupełniający Aktywna pielęgnacja odbudowująca do skóry suchej 50 ml

VICHY NEOVADIOL Kompleks uzupełniający Aktywna pielęgnacja odbudowująca do skóry suchej 50 ml

  Gęstość skóry przywrócona. Poprawa elastyczności i sprężystości. Optymalny poziom nawilżenia. Widoczna redukcja zmarszczek. Kontur twarzy wymodelowany. Kompleks Uzupełniający w formie kremu z gamy Neovadiol od Vichy...

Cena brutto: 87.99zł

szt.

zobacz kartę produktu

Optive Plus krople do oczu 10ml

Optive Plus krople do oczu 10ml

Skład:Sól sodowa karboksymetylocelulozy (0,5%), gliceryna (1%), olej rycynowy (0,25%), polisorbat 80 (0,5%), erytrytol (0,25%), Purite (0,01%)Działanie:Optive Plus, to krople, które łagodzą uczucie suchości i podrażnienia oczu,...

Cena brutto: 40.22zł

szt.

zobacz kartę produktu

OLIMP Gold Omega 3 Plus 60 kapsułek

OLIMP Gold Omega 3 Plus 60 kapsułek

Wskazania: Suplementacja codziennej diety w kwasy tłuszczowe omga-3, fosfolipidy oraz antyoksydanty. Stosowanie: Doustnie. 1-2 kapsułki dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem.   Suplement diety nie może być stosowany...

Cena brutto: 29.65zł

szt.

zobacz kartę produktu

Cena: 37.65zł
34.86zł + 8% VAT

Biuro Obsługi Klienta - 12 285 31 03 | 12 684 00 93


Jak kupować


Zapytaj farmaceutę